Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Olesno

Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej i jako taka musi uwzględniać jej podstawowe cele określone w Ustawie o lasach.

Zasady gospodarki łowieckiej reguluje Prawo łowieckie - ustawa z dnia 13 października 1995 r.

W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa znajduje się ogółem 12 obwodów łowieckich (położone w całości lub w części), rozlokowanych w granicach poniższych Zarządów Okręgowych PZŁ i Ośrodków Hodowli Zwierzyny:

 • ZO PZŁ Częstochowa14 (KŁ Sokół), 27 (KŁ Stobrawa), 29 (KŁ Orzeł), 153 (KŁ Brzezina), 154 (KŁ Trop), 155 (KŁ Uroczysko), 156 (KŁ Grandel), 157 (KŁ Symiga), 158 ( Uroczysko)
 • ZO PZŁ Opole28 ( Bażant)
 • OHZ Nadleśnictwa Kluczbork25 (N-ctwo Kluczbork)
 • OHZ Nadleśnictwa Turawa26 (N-ctwo Turawa)

Dla 7 spośród wyżej wymienionych obwodów łowieckich – wyróżnione pogrubioną kursywą – Nadleśnictwo Olesno jest nadleśnictwem wiodącym, a nad pozostałymi nadzór lub zarząd sprawują sąsiednie nadleśnictwa. Wśród siedmiu nadzorowanych przez nadleśnictwo obwodów łowieckich cztery są leśne, a trzy polne.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o Roczne Plany Łowieckie
i Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane.

Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich - po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

 • dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem
  i realizacją odstrzałów,
 • opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
 • poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju
  w biocenozie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.