Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze pozyskane ze środków Unii Europejskiej

Obecnie PGLP LP Nadleśnictwo Olesno jest w trakcie realizacji dwóch umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-2013, schemat I i II. Ponadto Nadleśnictwo Olesno jest partnerem w projekcie realizowanym wraz z Gminą Olesno polegającym na utworzeniu centrum bioróżnorodności w Dużym Parku Miejski w Oleśnie. Informacje na temat tych przedsięwzięć znajdziecie Państwo poniżej.

                Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno informuje, że w dniu 20.11. 2012 roku zostały podpisane dwie umowy przyznania pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U 2008.103.658) ze zmianami z 25 listopada 2011 r. (Dz.U.2011.268.1587) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".
                Pierwsza umowa, zrealizowana w ramach schematu I ("Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa"), objęła prace z zakresu odnowienia lasów niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania okiści z 2010 roku. Prace te zostały wykonane w latach 2013-2014 na łącznej powierzchni 4,18 ha. Kwota przeznaczona na powyższe zadanie to 78 177,00 zł.
                Druga umowa, zrealizowana w ramach schematu II ("Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego"),objęła przebudowę dróg leśnych 8, 8b i 9b wyznaczonych w planie urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe o łącznej długości 7996 m. Prace te zostały wykonane w latach 2013-2014. Łączna kwota przeznaczona na przebudowę ww. dróg to 3 894 041,00 zł.
Powyższe prace zostały w 100% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ponadto w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowało projekt pt. "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie możliwości powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" zrealizowało następujące inwestycje:
  1. "Odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z obiektami piętrzącymi"  zlokalizowanych na terenie leśnictwa Osiecko i Leśna - łączny koszt  722 547,94 zł
  2. "Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody Smolnik w Szumiradzie w celu zapewnienia wymaganego piętrzenia wody w zbiorniku, koniecznego dla zachowania istniejących warunków przyrodniczych"  - łączny koszt 1 395 470,57 zł
 
Informacje nt. projektów realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Olesno można znaleźć poniżej: