Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jedną z głównych dziedzin gospodarki leśnej określająca zasady zachowania lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej, w tym hodowli lasu, jest zapewnienie trwałości i ciągłości lasu oraz jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Zadania hodowlane dla nadleśnictwa ujmowane są w dokumencie zw. Planem urządzenia lasu obejmującym ocenę poprzedniego 10-lecia, jak i założenia (plany, strategię działania) na najbliższe 10 lat. Dokument ten zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Dla Nadleśnictwa Olesno Plan urządzenia lasu opracowany został na lata 2019-2028. Zadania hodowlane w nim zawarte przedstawiają się następująco:

  1. odnowienie halizn, płazowin i zrębów – 130,75 ha,
  2. odnowienia drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego (powierzchni otwartych w wyniku prowadzonych rębni zupełnych i pod osłoną drzewostanu – 2 205,29 ha, w tym zrębami zupełnymi – 753,24 ha,
  3. podsadzenia i dolesienia – 0,10 ha,
  4. melioracje – 2 249,59 ha,
  5. pielęgnowanie lasu na powierzchni – 2 868,07 ha, w tym pielęgnowanie upraw (pielęgnowanie gleby i czyszczenia wczesne) – 1 384,04 ha, pielęgnowanie młodników (czyszczenia późne) 1 484,03 ha.

Odnowienia mają na celu inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Podstawą określenia sposobów i zasad prowadzenia odnowień są przyjęte cele hodowlane ujęte w Zasadach hodowli lasu. Odnowienie odbywa się w sposób naturalny (samosiew górny lub boczny) lub sztuczny (sadzenie lub siew).Wykonuje się je na powierzchniach otwartych po zrębach zupełnych lub cięciach uprzątających, jak i pod okapem drzewostanu.

Pielęgnowanie gleby polega na niszczeniu konkurencyjnej roślinności na zainicjowanych uprawach z odnowienia naturalnego lub na uprawach już istniejących poprzez wykaszanie, wydeptywanie lub wałowanie.

Pielęgnowanie upraw (czyszczenia wczesne) jest zabiegiem, którego w głównej mierze celem jest usunięcie lub przyhamowanie wzrostu zbędnych domieszek, usunięcie drzewek wadliwych, chorych, obumarłych i obumierających.

Zabieg pielęgnowania młodników (czyszczenia późne) ma za zadanie regulację składu gatunkowego, wyrównywanie tempa wzrostu, poprawę jakości i zdrowotności drzewostanu w oparciu o selekcję negatywną.

Melioracje (gł. agrotechniczne) mają za zadanie stwarzanie dogodnych warunków dla wzrostu i rozwoju nowo zakładanych upraw, zarówno w odnowieniach jak i zalesieniach. Głównym celem jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleb.

Ważnym elementem składowym prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej jest dobrej jakości baza nasienna, na którą składają się m.in. gospodarcze i wyłączone drzewostany nasienne.

Gospodarcze drzewostany nasienne wyróżniają się dobrą jakością hodowlaną i są użytkowane rębnie w latach dobrego lub przynajmniej średniego urodzaju nasion danego gatunku.

Wyłączone drzewostany nasienne typowane są w celu zachować wartościowych i swoistych cechy rodzimych ekotypów drzew. Drzewostany takie umożliwiają stworzenie cennego źródła pozyskiwania nasion do hodowania nowych pokoleń drzewostanów dobrej jakości. Pozyskiwanie (zbiór) nasion w przypadku drzewostanów iglastych odbywa się zazwyczaj z drzew stojących, liściastych – spod okapu. Drzewostanów tych raczej nie użytkuje się rębnie.

W swoich zasobach posiadamy:

  • gospodarcze drzewostany nasienne sosnowe, dębu szypułkowego, buka, jodły i modrzewia,
  • wyłączony drzewostan nasienny sosnowy.   

 

Informacje nt. pozyskania drewna, odnowień, zalesień zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw można znaleźć tutaj