Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

OBIEKT MONITOROWANY

KLAUZULA INFORMACYJNA

SYSTEM SŁUŻBOWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH W NADLEŚNICTWIE OLESNO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dz.Urz. UW.L.2016.119.1) dalej RODO informuję, że;

      1.Na terenie Nadleśnictwa Olesno funkcjonuje system służbowych urządzeń

rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.  

      2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul.  Gorzowskiej 74, 46-300 Olesno.

      Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail; olesno@katowice.lasy.gov.pl

      3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu; profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawnienia przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.

      4.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust.1 litera c RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach realizacji zadań wynikających z art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.z 2018r., poz. 1182 z późn.zm.), a w zakresie w jakim RODO jest wyłączone na mocy art.2 ust.2 lit. d RODO, również ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

      5.Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  

      6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie może stanowić dowód w tym postępowaniu.

      7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych  w art. 15 RODO pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art.21 RODO.

      8.W przypadku uznania, że Pani/Pana wizerunek został utrwalony i jest przetwarzany niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      9.Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.