Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na terenie leśnictw Chudoba i Szumirad, na pow. 99,10 ha, powołano do istnienia Obszar Natura 2000, w skład którego wchodzą rezerwaty "Kamieniec" i "Smolnik" oraz Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie". Zasadniczym elementem ochrony dla tego obszaru jest Dolina Budkowiczanki, a w szczególności jej zalesiony fragment pomiędzy miejscowością Szumirad a przysiółkiem Ryczek, Dolina na tym odcinku jest wcięta w osady polodowcowe i eoliczne, płytko podścielone iłami górnotriasowymi. Jej szerokość waha się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. W dnie dolinki występują tereny torfowiskowe oraz płaskie terasy z madami. W zachodniej części zlokalizowany jest niewielki, płytki zbiornik zaporowy, na wschodzie podobny zbiornik uległ zarośnięciu. Tereny przyległe wznoszące się 1-5 m ponad dno doliny zbudowane są z piasków i żwirów wodnolodowcowych lokalnie podwyższonych piaskami eolicznymi. Jest to teren o bardzo wysokim stopniu naturalności, z wyjątkowymi w skali regionu zbiorowiskami roślinnymi. Najcenniejszym typem siedlisk są tu różne torfowiska, wśród  których występują także na niewielkich płatach zespoły torfowisk wysokich co jest ewenementem w kali Śląska (Ledo-Sphagnetum magellanici, Sphagnetum magellanici). Torfowiska i zespoły wód płynących i stojących są otoczone głównie antropogenicznymi i młodymi drzewostanami sosnowymi, ale są tu także kilkunastohektarowe fragmenty dobrze wykształconego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum. Jest to bezcenny obszar dla zachowania zróżnicowania siedliskowego i fitosocjologicznego Śląska Opolskiego. Teren ten jest także ostoją wielu ginących w skali Śląska i Polski roślin naczyniowych oraz mszaków.

Kod obszaru PLH160020

Obszarem zarządza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu