Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty przyrody

To obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, czyli ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, zwierząt i grzybów, twory i składniki przyrody nieożywionej – wyróżniające się wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub jej składniki: flora, fauna, twór przyrody nieożywionej. Rezerwat tworzy wojewoda w drodze rozporządzenia. Na swoim terenie mamy dwa rezerwaty florystyczne.
Rezerwat SMOLNIK, w Leśnictwie Szumirad, powołany Zarządzeniem MLiPD nr 82 z dnia 11.02.1958 r. Obejmuje powierzchnię 30,17 ha. Przedmiotem ochrony jest stanowisko kotewki - orzecha wodnego Trapa natans oraz torfowiska i lasy o charakterze naturalnym ze stanowiskami roślin chronionych i nielicznie występujących.
Rezerwat KAMIENIEC, w Leśnictwie Chudoba i Szumirad, powołany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/8/2001 r. z dn. 19.07.2001 r. Na powierzchni 44,21 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych i wodnych.