Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Olesno prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o plan urządzenia lasu sporządzony na lata 2019 – 2028.

Na powierzchni ok. 20 tyś. ha Nadleśnictwo pozyskuje rocznie 118,6 tyś. m³ drewna (grubizna) w tym:

·         67,2 tyś. m³ - użytkowanie rębne

·         51,4 tyś. m³ - użytkowanie przedrębne (czyszczenia późne i trzebieże wczesne oraz trzebieże późne)

      W ogólnej powierzchni manipulacyjnej 2575,49 ha projektowanych powierzchni zrębowych
w nadleśnictwie, rębnia zupełna (Ib) stanowi 56,38% (1452,05 ha), natomiast rębnie złożone 43,62% (1123,44 ha)

Następstwem wykonania użytkowania rębnego jest zastąpienie starego drzewostanu nowym pokoleniem i stworzenie mu jak najlepszych warunków dalszego rozwoju
i wzrostu.

Przed przystąpieniem do realizacji wniosku cięć (przed wycinką), służba leśna (leśniczy lub podleśniczy) wykonuje szereg prac przygotowawczych np.: oznaczenie granic powierzchni roboczej, określenie ilości i jakości drewna do pozyskania, wyznanczenie miejsc składowania drewna, kierunku obalania drzew. Tuż przed przystąpieniem do wycinki robotnik leśny zatrudniony przez firmę, która świadczy usługi w zakresie gospodarki leśnej, wykonujący cięcie, zostaje zapoznany przez leśników z istniejącymi zagrożeniami (złomy, wywroty)
i sytuacjami szczególnymi (linie teleenergetyczne, fragmenty chronione i inne). W trakcie trwania zabiegu gospodarczego (wycinki) leśniczy sukcesywnie odbiera drewno i kontroluje wykonywaną pracę. Odbierając drewno określa jego parametry wymiarowe (długość, średnicę), jak również jakościowe  - przypisując odpowiednią klasę drewna, na podstawie aktualnie obowiązujących polskich norm oraz stanu technicznego drewna.