Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Olesno

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na biuro Nadleśnictwa i leśnictwa.

Aktualny regulamin organizacyjny wraz z załącznikami można pobrać z strony BIP Nadleśnictwa Olesno
BIP NADLEŚNICTWA OLESNO

Organizacja biura Nadleśnictwa Olesno:
 

Nadleśniczy - kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – nadleśnictwa, sprawujący swój urząd na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Nadleśniczy, w myśl ustawy o lasach, prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w szczególności zaś reprezentuje skarb państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania, bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami skarbu państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, inicjuje, koordynuje i nadzoruje działalność wszystkich pracowników nadleśnictwa, ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa, oraz organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.

Dział Gospodarki Leśnej i Leśnictwa -  odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, ochronę przyrody, działania edukacyjne i ochronę przeciwpożarową. Kierownikiem działu jest zastępca nadleśniczego – odpowiedzialny również za kierowanie pracą leśniczych.

Dział Finansowo-Księgowy - wykonuje zadania z zakresu księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Działem kieruje główny księgowy.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz nadleśnictwa.

Samodzielne stanowiska pracy:

Inżynierowie nadzoru - wykonują kontrolę funkcjonalną prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych oraz z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego w poszczególnych leśnictwach  oraz w nadleśnictwie.

Stanowisko ds. pracowniczych – specjalista ds. pracowniczych prowadzi całość spraw kadrowych w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz  PUZP dla PGL LP oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stanowisko ds. bhp –  specjalista odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Nadleśnictwie Olesno.

Posterunek Straży Leśnej – kierowany przez Komendanta Posterunku Straży Leśnej. Do zadań Straży Leśnej należy ochrona mienia i analiza stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego a także sporządzanie sprawozdawczości w zakresie swojego działania.

Organizacja terenowa Nadleśnictwa Olesno:

 

Nadleśnictwo Olesno zajmuje obszar ok. 20.2 tys. ha i posiada w swojej strukturze 13   Leśnictw  rewirowych : Sternalice, Boroszów, Radłów, Siedem Źródeł, Grodzisko,  Leśna, Chudoba, Osiecko, Pruszków, Szumirad, Trzebiszyn, Radawka, Ligota Turawska.

Leśnictwa funkcjonują  w ramach trzech obrębów:

1. Olesno     –  leśnictwa: Sternalice, Radłów, Boroszów, Siedem Źródeł, Grodzisko;

2. Zębowice  –  leśnictwa; Leśna, Chudoba, Osiecko, Pruszków;

3. Szumirad  –  leśnictwa:  Szumirad, Trzebiszyn, Radawka, Ligota Turawska;

Powierzchnia poszczególnych leśnictw w hektarach:

 • Sternalice - 1492,08 ha
 • Boroszów - 1655,00 ha
 • Radłów - 1539,46 ha
 • Siedem Źródeł - 1756,45 ha
 • Grodzisko - 1598,59 ha
 • Leśna - 1628,28 ha
 • Chudoba - 1696,45 ha
 • Osiecko - 1574,92 ha
 • Pruszków - 1604,49 ha
 • Szumirad - 1322,37 ha
 • Trzebiszyn - 1377,01 ha
 • Radawka - 1389,65 ha
 • Ligota Turawska - 1596,98 ha

Pracownicy terenowi:

Leśniczy - bezpośrednio kieruje leśnictwem i pracą podleśniczego. Do zadań leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w podległym leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną zasobów drzewnych, środków trwałych i nietrwałych przed szkodnictwem leśnym oraz zajmuje się jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie. Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z edukacją leśną społeczeństwa.

Podleśniczy - jest przydzielony do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu. Podleśniczy wykonuje czynności techniczno-produkcyjne, administracyjne i ochronne mające na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa a także odpowiada materialnie za powierzone mu mienie. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz edukacji leśnej społeczeństwa.