Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze pozyskane ze środków Unii Europejskiej

Obecnie PGLP LP Nadleśnictwo Olesno jest w trakcie realizacji dwóch umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-2013, schemat I i II. Ponadto Nadleśnictwo Olesno jest partnerem w projekcie realizowanym wraz z Gminą Olesno polegającym na utworzeniu centrum bioróżnorodności w Dużym Parku Miejski w Oleśnie. Informacje na temat tych przedsięwzięć znajdziecie Państwo poniżej.

                Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno informuje, że w dniu 20.11. 2012 roku zostały podpisane dwie umowy przyznania pomocy w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U 2008.103.658) ze zmianami z 25 listopada 2011 r. (Dz.U.2011.268.1587) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".
                Pierwsza umowa, zrealizowana w ramach schematu I ("Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa"), objęła prace z zakresu odnowienia lasów niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania okiści z 2010 roku. Prace te zostały wykonane w latach 2013-2014 na łącznej powierzchni 4,18 ha. Kwota przeznaczona na powyższe zadanie to 78 177,00 zł.
                Druga umowa, zrealizowana w ramach schematu II ("Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego"),objęła przebudowę dróg leśnych 8, 8b i 9b wyznaczonych w planie urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe o łącznej długości 7996 m. Prace te zostały wykonane w latach 2013-2014. Łączna kwota przeznaczona na przebudowę ww. dróg to 3 894 041,00 zł.
Powyższe prace zostały w 100% sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ponadto w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zrealizowało projekt pt. "Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie możliwości powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" zrealizowało następujące inwestycje:
  1. "Odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z obiektami piętrzącymi"  zlokalizowanych na terenie leśnictwa Osiecko i Leśna - łączny koszt  722 547,94 zł
  2. "Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody Smolnik w Szumiradzie w celu zapewnienia wymaganego piętrzenia wody w zbiorniku, koniecznego dla zachowania istniejących warunków przyrodniczych"  - łączny koszt 1 395 470,57 zł
 
Informacje nt. projektów realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Olesno można znaleźć poniżej:
 
                                                                                                                                                                                         

Mała retencja

Projekt „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” Nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

w Nadleśnictwie Olesno

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących budowy w poszczególnych latach:

 

Lp

 

            Leśnictwo

             oddział

 

Nr zadania

 

Nazwa zadania

 

Data zakończenia

Wartość inwestycji

ogółem po wykonaniu netto (zł)

dofinansowana w wysokości 85%  (zł)

1

Szumirad

63

02-21-01

Modernizacja zapory ziemnej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody „Smolnik” w Szumiradzie

2014-04-10

1 395 470,57

1 095 449,39

39

2

Osiecko

238/239

02-21-02

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Osiecko

2013-07-11

230166,81

156 560,53

3

Osiecko

238

02-21-03

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Osiecko

2013-07-11

162628,41

104 791,79

4

Leśna

64

02-21-04

Odbudowa zbiornika retencyjnego wraz z obiektami piętrzącymi w Leśnictwie Leśna

2013-07-11

329752,72

213 908,84

R A Z E M

2 118 018,51

1 570 710,55